Listopad 15, 2018

Święty Albert Wielki

Inte­re­so­wa­ło go dosłow­nie wszyst­ko. Nie był tyl­ko teo­lo­giem i filo­zo­fem (badał dzie­ła Ary­sto­te­le­sa), ale też przy­rod­ni­kiem. Na pew­no był jed­nym z naj­więk­szych umy­słów swo­ich cza­sów. Współ­cze­śni nada­li mu tytuł doctor uni­ver­sa­lis. Jego […]
Listopad 12, 2018

Świętujemy Niepodległość

Set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści świę­to­wa­ły nasze Sio­stry w Rydzy­nie oraz Tyczy­nie. W Rydzy­nie mło­dzież przy­go­to­wa­ła spek­takl pt. “Miej­cie Nadzie­ję”, do któ­re­go sce­na­riusz napi­sa­ła s. Bene­dyk­ta, nato­miast dzie­ci z przed­szko­la w Tyczy­nie przed­sta­wi­ły mon­taż słow­no […]
Listopad 10, 2018

XXXII Niedziela zwykła (B)

Listopad 10, 2018

Obchody Święta Niepodległości

Z oka­zji 100. rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści odby­wa się wie­le oko­licz­no­ścio­wych uro­czy­sto­ści. W naszych przed­szko­lach rów­nież dba­my o to, by wycho­wy­wać dzie­ci w duchu patrio­ty­zmu i przy­wo­ły­wać naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z histo­rii Pol­ski. W tym […]