Maj 22, 2018

Rocznica śmierci Matki Julii

Aktyw­ność Mat­ki za życia była tak wiel­ka, że moż­na by ją spo­koj­nie podzie­lić na kil­ka sióstr i każ­da mia­ła­by co robić. Dokład­nie osiem lat temu ode­szła do Pana Mat­ka Julia Baka­larz, Prze­ło­żo­na Gene­ral­na […]
Maj 21, 2018

Twoją na zawsze jestem, Panie…

W Kate­drze Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny we Lwo­wie 13 maja zain­au­gu­ro­wa­no VIII Tydzień Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej. Uczen­ni­ce ze szkol­ne­go zespo­łu „Nostri Bam­bi­ni” w Żół­kwi zaśpie­wa­ły pod­czas kon­cer­tu roz­po­czy­na­ją­ce­go to wyda­rze­nie Ora­to­rium Tere­zjań­skie „Two­ją na zawsze […]
Maj 19, 2018

Zesłanie Ducha Świętego

Maj 19, 2018

Katechezy misyjne

Gdzie leży Kame­run? Jakie są miej­sco­we zwy­cza­je? W jakim języ­ku roz­ma­wia­ją ze sobą Kame­ruń­czy­cy? Jak się ubie­ra­ją? Co jedzą? To tyl­ko nie­któ­re pyta­nia, na któ­re odpo­wia­da­ją nasze Sio­stry pod­czas kate­chez misyj­nych […]