Luty 21, 2018

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży

Pierw­sze tur­nu­sy reko­lek­cyj­ne za nami. Dziś nasze sio­stry zakoń­czy­ły reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla dzie­ci. Sio­stra Łucja razem z sio­strą Kin­gą oraz dwie­ma postu­lant­ka­mi przez ostat­nie trzy dni gło­si­ły reko­lek­cje w szko­le w Śnia­do­wie […]
Luty 21, 2018

Nadzwyczajna Kapituła Zgromadzenia

W dniu 73 rocz­ni­cy męczeń­skiej śmier­ci bł. Sio­stry Julii Rodziń­skiej roz­po­czę­ły­śmy bez­po­śred­nie przy­go­to­wa­nie do Nad­zwy­czaj­nej Kapi­tu­ły Zgro­ma­dze­nia wraz z o. bp Damia­nem Musku­sem OFM, któ­ry prze­wod­ni­czył Eucha­ry­stii w kapli­cy domu gene­ral­ne­go w Kra­ko­wie. Przy­zy­wa­my […]
Luty 20, 2018

73. rocznica śmierci bł. Julii Rodzińskiej

Dziś mija­ją 73 lata od męczeń­skiej śmier­ci bło­go­sła­wio­nej sio­stry Julii Rodziń­skiej. Zmar­ła 20 lute­go 1945 roku w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Stut­thof koło Gdań­ska. Gdy w listo­pa­dzie 1944 roku w obo­zie wybu­chła epi­de­mia […]
Luty 19, 2018

Nagroda dla Sióstr z Broniszewic

Miło nam, że nasze Sio­stry z Bro­ni­sze­wic zosta­ły dziś nagro­dzo­ne Pozy­tyw­ką Dzień Dobry TVN. Redak­cja pro­gra­mu przy­zna­je co mie­siąc tę nagro­dę swo­im gościom – ludziom, któ­rzy swo­ją pasją, opty­mi­zmem, […]