Wrzesień 20, 2018

Pasja miłości

Pra­ca w przed­szko­lu to nie­zwy­kłe spo­tka­nie z dziec­kiem, dla któ­re­go naj­cen­niej­szą war­to­ścią jest miłość. Pra­cu­ję w przed­szko­lu dopie­ro 4 lata i jestem Bogu nie­zmier­nie wdzięcz­na za codzien­ną obec­ność wła­śnie tych, któ­rzy potra­fią być i kochać. Codzien­nie, […]
Wrzesień 18, 2018

Odpust na Zagórnej

Spie­szy­my, aby podzie­lić się z Wami naszy­mi mały­mi rado­ścia­mi. W minio­ny pią­tek, 14 wrze­śnia w naszym klasz­to­rze przy ul. Zagór­nej w War­sza­wie świę­to­wa­ły­śmy odpust w naszej kapli­cy. W tym roku obcho­dy Uro­czy­sto­ści Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża […]
Wrzesień 17, 2018

Młodzi konsekrowani — galeria zdjęć

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z III Kon­gre­su mło­dych osób kon­se­kro­wa­nych, któ­ry odbył się w Kra­ko­wie od 13 do 16 wrze­śnia.
Wrzesień 17, 2018

17 września oczami bł. Julii

Nagła wieść spa­dła na Wil­no jak grom z jasne­go nie­ba. Razem z nią spa­dły zrzu­ca­ne z radziec­kich samo­lo­tów pro­pa­gan­do­we ulot­ki wzy­wa­ją­ce pol­skich żoł­nie­rzy do prze­cho­dze­nia na stro­nę Armii Czer­wo­nej. 17 wrze­śnia 1939 oddzia­ły wojsk […]