Kwiecień 20, 2019

Zbudź się, o śpiący!

Dziś Jezus czy­ni wszyst­ko nowe. Zstę­pu­jąc do Otchła­ni budzi pogrą­żo­nych we śnie więź­niów, dla któ­rych nie­bo było zamknię­te. Bie­rze za rękę Ada­ma i Ewę i zwra­ca im utra­co­ny raj. Za pierw­szy­mi rodzi­ca­mi […]
Kwiecień 19, 2019

Spojrzeć na Ukrzyżowanego

Wiel­ki Pią­tek… chy­ba naj­bar­dziej nie­wia­ry­god­ny dzień w histo­rii ludz­ko­ści, kie­dy czło­wiek naj­pierw poni­żył i upo­ko­rzył, a potem zabił Boga. Wyda­je się, że tego dnia sza­tan świę­ci swój try­umf. Duch […]
Kwiecień 18, 2019

Za co dziękujemy w Wielki Czwartek?

Wiel­ki Czwar­tek jest dniem wiel­kie­go dzięk­czy­nie­nia. Dzię­ku­je­my Panu Bogu za to, że stał się obec­ny wśród nas w sakra­men­cie Eucha­ry­stii. Naj­wspa­nial­sze kościo­ły mogły­by być tyl­ko bez­dusz­ny­mi obiek­ta­mi muze­al­ny­mi peł­ny­mi dzieł […]
Kwiecień 16, 2019

Rekolekcje w Graboszewie

W dniach 8 – 9.04.2019r. Sio­stry z Miel­ży­na razem z miesz­kan­ka­mi DPS oraz wolon­ta­riusz­ką pro­wa­dzi­ły reko­lek­cje w Gra­bo­sze­wie dla szko­ły pod­sta­wo­wej. Tema­tem spo­tka­nia młod­szej gru­py była dro­ga do Pana Jezu­sa – nie­bie­ski […]