Luty 12, 2019

Świadectwo Ks. Franciszka Grucza

Pozna­łem sio­strę Julię w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Stut­tho­fie latem 1944 r. Sio­stra Julia była czło­wie­kiem głę­bo­kiej wia­ry, była to oso­ba bogo­boj­na, ufa­ją­ca Bogu. Była dla innych anio­łem dobro­ci, była sama­ry­tan­ką […]
Luty 12, 2019

Świadectwo Marii Wlaszek

Sio­stra Julia posia­da­ła wiel­kie­go ducha wia­ry, w obo­zie gro­ma­dzi­ła nas w dużej licz­bie na modli­twy wie­czor­ne. Nio­sła nam nadzie­ję tak bar­dzo potrzeb­ną do prze­trwa­nia. W obo­zo­wych warun­kach twarz Sio­stry Julii była zawsze […]
Luty 12, 2019

Świadectwo Ireny Muschol

Sio­strę Julię pozna­łam w 1943 r. Od sio­stry Julii ema­no­wa­ło coś wiel­kie­go, ducho­we­go, była czło­wie­kiem o głę­bo­kim duchu wia­ry w Boga, któ­re­mu była cał­ko­wi­cie odda­na w tak trud­nych warun­kach obo­zo­wych, zawsze roz­mo­dlo­na, słu­żą­ca innym. […]
Luty 12, 2019

Bł. Reginald z Orleanu

Jakie czyn­ni­ki mają wpływ na to, jacy jeste­śmy? Bez wąt­pie­nia bar­dzo dużą rolę odgry­wa w tym wzglę­dzie to, co oglą­da­my. W każ­dej chwi­li jeste­śmy wprost bom­bar­do­wa­ni ogrom­ną ilo­ścią infor­ma­cji i obra­zów. […]