Błogosławiona Julia Rodzińska (1899-1945)
Życie

|

Świadectwa

|

Modlitwy

|

Aktualności

|

Dzieła

|

Czytelnia

|

Filmy

|

Powieść

|

Galeria
 
 

 
 

Skąd się biorą święci...


Wszystko zaczęło się w Nawojowej. Rodzina Rodzińskich od pokoleń mieszkała w tej malowniczej wiosce położonej 8 km od Nowego Sącza na trasie do Krynicy. Rodzińscy znani byli z talentu muzycznego, dzięki któremu nawojowscy organiści parafialni wywodzili się właśnie z ich rodziny. Michał Rodziński, przejmuje pałeczkę rodzinnej sztafety pod koniec XIX wieku. Żeni się z młodziutką Marianną Sekułą, a owocem ich małżeństwa jest pięcioro dzieci. 16 marca 1899 r. przychodzi na świat drugie z kolei. Dziewczynka jest bardzo słaba. Ponieważ nie dawano jej większych szans na przeżycie, została ochrzczona 2 dni później i nadano jej imiona Stanisława Maria Józefa.


 
 

Świadectwa tych, którzy znali bł. Julię

 
 

Niezapomniane, wręcz cudowne były wieczory modlitwy, które prowadziła...

 
 

Poproś o pomoc Siostrę Julię


Siostra Julia Rodzińska została wyniesiona do chwały ołtarzy wśród 108 męczenników II wojny światowej. Tego uroczystego aktu dokonał święty Jan Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Od tego momentu przysługuje jej tytuł "błogosławiona". Możemy prosić Boga o łaski przez jej wstawiennictwo. 
 

Wokół bł. Julii - Aktualności

 

Marzec 19, 2019

Film z urodzin bł. Julii

Dzię­ki sio­strze Tade­uszy może­my jesz­cze raz prze­nieść się do Nawo­jo­wej, żeby zoba­czyć, jak świę­to­wa­no 120. rocz­ni­cę uro­dzin bł. Julii Rodziń­skiej.
Marzec 18, 2019

Odnowiona kaplica w Nawojowej

Wiel­ką rado­ścią jest dla nas odno­wio­ne wnę­trze naszej kapli­cy, któ­rą zdo­bią pięk­ne witra­że przed­sta­wia­ją­ce bł. S. Julię w towa­rzy­stwie 108 męczen­ni­ków. Do tego, dłu­go przez nas wycze­ki­wa­ne­go wyda­rze­nia przy­czy­ni­ło się wie­le […]
Marzec 18, 2019

Uroczystości ku czci bł. Julii

Nawo­jo­wa to rodzin­na miej­sco­wość bł. Julii Rodziń­skiej, któ­ra  przy­szła na świat 16 mar­ca 120 lat temu. Moż­na zacy­to­wać w tym miej­scu, dobrze zna­ne sło­wa – „ Tutaj wszyst­ko się zaczę­ło…” — […]
 

Była wspaniałym pedagogiem oraz człowiekiem głębokiej wiary...

 
 

Czytelnia


Zapraszamy do naszej czytelni. Znajdziecie tu artykuły i referaty poświęcone bł. Julii, a także scenariusze przedstawień i misteriów, którymi się z Wami dzielimy. Znajdzie się także coś dla katechetów - konspekty katechez, a także dla miłośników muzyki - pieśni ku czci naszej błogosławionej siostry.


 
 

W obozowych warunkach twarz Siostry Julii była zawsze pogodna, uśmiechnięta do wszystkich...

 
 

Siostra Julia w filmie


Bardzo chcemy, by jak najwięcej osób poznało naszą błogosławioną Siostrę. Dlatego w różny sposób staramy się opowiedzieć jej historię: poprzez film biograficzny, przedstawienia oraz nabożeństwa inspirowane jej osobą. 
 

Bł. Julia w powieści
Fragmenty powieści "Wszystko, co tutaj kochałam" autorstwa s. Benedykty Baumann OP.
Całość ukaże się nakładem Wydawnictwa Edycja św. Pawła
 
 
  • Pyłek tańczący w słońcu
    Muzyka była jak latanie. Kiedy Stasia zamknęła oczy, czuła, że jest lekka, tak lekka jak malutkie pyłki kurzu tańczące w świetle wpadającym do nawojowskiego kościoła przez witraż...
 

 

Bł. Julia w obiektywie

 
 

Poznaj czasy, w których żyła siostra Julia utrwalone na kliszy.