KAMERUN

Pierwsze Siostry przyjechały do Kamerunu w 1987 roku.
Co słychać u nas na misjach?


ROSJA - część azjatycka

W Rosji jesteśmy od 1999 roku. Nasze domy dzielą tysiące kilometrów. Co tu robimy?


 

Marzec 19, 2019

Rekolekcje Młodzieży Dominikańskiej

Mło­dzież Domi­ni­kań­ska ist­nie­je w Kame­ru­nie jako orga­ni­za­cja od kil­ku­dzie­się­ciu lat. Zawsze gro­ma­dzi się przy sio­strach lub bra­ciach z Zako­nu św. Domi­ni­ka. Dwa lata temu w Kame­ru­nie miał miej­sce Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres […]
Luty 26, 2019

Dołącz do akcji “Misjonarz na Post”

Zbli­ża się Wiel­ki Post. To dobra oka­zja, aby wes­przeć ducho­wo pol­skich misjo­na­rzy (a wśród nich i nasze sio­stry misjo­nar­ki), dzię­ki akcji Misjo­narz na Post. Jak to zro­bić? To bar­dzo pro­ste. Wystar­czy wejść […]
Styczeń 21, 2019

Katechezy misyjne w Warszawie

Mamy kolej­ny rok. Przed zakoń­cze­niem pierw­sze­go seme­stru, od 14 do 18 stycz­nia  byłam na kate­che­zach misyj­nych w bar­dzo sym­pa­tycz­nej szko­le. Było to Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Jana III Sobie­skie­go w War­sza­wie. Jak miło jest móc napi­sać, że jest […]Chcesz pomóc?
Ofiary na cele misyjne można przekazać na konto:
BANK PEKAO SA ODDZIAŁ I W KRAKOWIE

PLN - 49 1240 1431 1111 0000 1047 9988
USD - PL41 1240 1431 1787 0000 1047 9991
EUR - PL38 1240 1431 1978 0000 1048 0001
Przy wpłacie z zagranicy należy dopisać SWIFT - PKOPPLPW