KAMERUN

Pierwsze Siostry przyjechały do Kamerunu w 1987 roku.
Co słychać u nas na misjach?


ROSJA - część azjatycka

W Rosji jesteśmy od 1999 roku. Nasze domy dzielą tysiące kilometrów. Co tu robimy?


 

Wrzesień 10, 2018

Formacja katechetów w Garoua Boulai

Od począt­ku ist­nie­nia naszej pierw­szej pla­ców­ki misyj­nej w Garo­ua Boulai sio­stry domi­ni­kan­ki prze­ka­zu­ją wia­rę, nie tyl­ko ucząc kate­chi­zmu, ale rów­nież przy­go­to­wu­jąc do tej posłu­gi miej­sco­wych ludzi. Obec­nie pra­cu­je­my w 19 wio­skach. W tym roku, dzię­ki Dzie­łu […]
Wrzesień 6, 2018

Spotkanie Papieskich Dzieł Misyjnych

Wraz z rokiem szkol­nym roz­po­czął się nowy rok pra­cy nasze­go refe­ra­tu misyj­ne­go. Na począ­tek Sio­stra Nata­lia, nasza Refe­rent­ka misyj­na, wzię­ła udział w spo­tka­niu Papie­skich Dzieł Misyj­nych oraz innych śro­do­wisk misyj­nych […]
Lipiec 29, 2018

VIII Ogólnorosyjskie Spotkanie Młodzieży

W ser­cu naszej die­ce­zji, w Irkuc­ku, w dniach 19 – 22 lip­ca odby­ło się VIII Ogól­no­ro­syj­skie Spotka­nie Młodzie­ży. Przy­by­ła tam mło­dzież z całej Rosji, ponad 200 osób, wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi. Przez pierw­sze dwa […]Chcesz pomóc?
Ofiary na cele misyjne można przekazać na konto:
BANK PEKAO SA ODDZIAŁ I W KRAKOWIE

PLN - 49 1240 1431 1111 0000 1047 9988
USD - PL41 1240 1431 1787 0000 1047 9991
EUR - PL38 1240 1431 1978 0000 1048 0001
Przy wpłacie z zagranicy należy dopisać SWIFT - PKOPPLPW