KAMERUN

Pierwsze Siostry przyjechały do Kamerunu w 1987 roku.
Co słychać u nas na misjach?


ROSJA - część azjatycka

W Rosji jesteśmy od 1999 roku. Nasze domy dzielą tysiące kilometrów. Co tu robimy?


 

Czerwiec 18, 2018

Ostatnie katechezy misyjne

Kocha­ni! Już tuż, tuż mamy waka­cje! Kate­che­tycz­na pra­ca Refe­ra­tu Misyj­ne­go też dobie­ga koń­ca w tym roku szkol­nym. Od 12 do 15 czerw­ca byłam na kate­che­zach misyj­nych w Gdań­sku i Gdy­ni. Był to czas kie­dy odwie­dzi­łam […]
Czerwiec 1, 2018

List Ojca Świętego do naszych dzieci

Dziś, w Dzień Dziec­ka, dzie­li­my się z Wami naszą rado­ścią. Papież Fran­ci­szek zro­bił wiel­ką nie­spo­dzian­kę dzie­ciom uczęsz­cza­ją­cym do świe­tli­cy pro­wa­dzo­nej przez nasze Sio­stry w Ułan – Ude. Odpi­sał na prze­ka­za­ne przez nie listy z dołą­czo­ny­mi […]
Czerwiec 1, 2018

Spotkanie misyjne w Tarnobrzegu

We minio­ną śro­dę Sio­stra Nata­lia, nasza Refe­rent­ka Misyj­na, odwie­dzi­ła zaprzy­jaź­nio­ny z naszym Zgro­ma­dze­niem Dom Dzien­ne­go Poby­tu dla osób star­szych dzia­ła­ją­cy przy Miej­skim Ośrod­ku Pomo­cy Rodzi­nie w Tar­no­brze­gu. W zaję­ciach Domu, […]Chcesz pomóc?
Ofiary na cele misyjne można przekazać na konto:
BANK PEKAO SA ODDZIAŁ I W KRAKOWIE

PLN - 49 1240 1431 1111 0000 1047 9988
USD - PL41 1240 1431 1787 0000 1047 9991
EUR - PL38 1240 1431 1978 0000 1048 0001
Przy wpłacie z zagranicy należy dopisać SWIFT - PKOPPLPW