KAMERUN

Pierwsze Siostry przyjechały do Kamerunu w 1987 roku.
Co słychać u nas na misjach?


ROSJA - część azjatycka

W Rosji jesteśmy od 1999 roku. Nasze domy dzielą tysiące kilometrów. Co tu robimy?


 

Styczeń 14, 2019

Świątecznie w Ułan — Ude

Okres Adwen­tu i Boże­go Naro­dze­nia jest w naszej para­fii w Ułan — Ude bar­dzo boga­ty w wyda­rze­nia. Razem z para­fia­na­mi przy­go­to­wa­ły­śmy w koście­le szop­kę. Tra­dy­cyj­nie już 24 grud­nia odby­ła się Wigi­lia dla para­fian. […]
Listopad 19, 2018

Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

Papie­ska Unia Misyj­na zapra­sza na Jasną Górę na sesję misjo­lo­gicz­ną i czu­wa­nie modli­tew­ne. Temat spo­tka­nia, któ­re odbę­dzie się w Czę­sto­cho­wie w dniach 1–2 grud­nia 2o18 roku brzmi: Moc­ni w Duchu przy Ser­cu Maryi. W wyda­rze­niu […]
Listopad 17, 2018

Misja Ngaoundere

Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu pre­zen­tu­ją­ce­go naszą kolej­ną pla­ców­kę misyj­ną Zgro­ma­dze­nia w Kame­ru­nie. Dom w Nga­oun­déré powstał 21 wrze­śnia 2004 r. i zwią­za­ny jest bez­po­śred­nio z posłu­gą w domu reko­lek­cyj­nym dla misjo­na­rzy. Słu­ży on jako przy­stań […]Chcesz pomóc?
Ofiary na cele misyjne można przekazać na konto:
BANK PEKAO SA ODDZIAŁ I W KRAKOWIE

PLN - 49 1240 1431 1111 0000 1047 9988
USD - PL41 1240 1431 1787 0000 1047 9991
EUR - PL38 1240 1431 1978 0000 1048 0001
Przy wpłacie z zagranicy należy dopisać SWIFT - PKOPPLPW