KAMERUN

Pierwsze Siostry przyjechały do Kamerunu w 1987 roku.
Co słychać u nas na misjach?


ROSJA - część azjatycka

W Rosji jesteśmy od 1999 roku. Nasze domy dzielą tysiące kilometrów. Co tu robimy?


 

Lipiec 29, 2018

VIII Ogólnorosyjskie Spotkanie Młodzieży

W ser­cu naszej die­ce­zji, w Irkuc­ku, w dniach 19 – 22 lip­ca odby­ło się VIII Ogól­no­ro­syj­skie Spotka­nie Młodzie­ży. Przy­by­ła tam mło­dzież z całej Rosji, ponad 200 osób, wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi. Przez pierw­sze dwa […]
Czerwiec 18, 2018

Ostatnie katechezy misyjne

Kocha­ni! Już tuż, tuż mamy waka­cje! Kate­che­tycz­na pra­ca Refe­ra­tu Misyj­ne­go też dobie­ga koń­ca w tym roku szkol­nym. Od 12 do 15 czerw­ca byłam na kate­che­zach misyj­nych w Gdań­sku i Gdy­ni. Był to czas kie­dy odwie­dzi­łam […]
Czerwiec 1, 2018

List Ojca Świętego do naszych dzieci

Dziś, w Dzień Dziec­ka, dzie­li­my się z Wami naszą rado­ścią. Papież Fran­ci­szek zro­bił wiel­ką nie­spo­dzian­kę dzie­ciom uczęsz­cza­ją­cym do świe­tli­cy pro­wa­dzo­nej przez nasze Sio­stry w Ułan – Ude. Odpi­sał na prze­ka­za­ne przez nie listy z dołą­czo­ny­mi […]Chcesz pomóc?
Ofiary na cele misyjne można przekazać na konto:
BANK PEKAO SA ODDZIAŁ I W KRAKOWIE

PLN - 49 1240 1431 1111 0000 1047 9988
USD - PL41 1240 1431 1787 0000 1047 9991
EUR - PL38 1240 1431 1978 0000 1048 0001
Przy wpłacie z zagranicy należy dopisać SWIFT - PKOPPLPW