Styczeń 10, 2018

Świadectwo Ks. Franciszka Grucza

Pozna­łem sio­strę Julię w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Stut­tho­fie latem 1944 r. Sio­stra Julia była czło­wie­kiem głę­bo­kiej wia­ry, była to oso­ba bogo­boj­na, ufa­ją­ca Bogu. Była dla innych anio­łem dobro­ci, była sama­ry­tan­ką […]
Styczeń 10, 2018

Świadectwo Klementyny Zastrzeżyńskiej

Zosta­łam z sio­strą Julią prze­wie­zio­na do obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go do Stut­tho­fu k. Gdań­ska. Tam bli­żej ją pozna­łam i zaprzy­jaź­ni­łam się z nią. Sio­stra Julia była świę­tym czło­wie­kiem, odzna­cza­ła się nie­złom­nym duchem wia­ry, taką […]
Styczeń 10, 2018

Świadectwo Ireny Muschol

Sio­strę Julię pozna­łam w 1943 r. Od sio­stry Julii ema­no­wa­ło coś wiel­kie­go, ducho­we­go, była czło­wie­kiem o głę­bo­kim duchu wia­ry w Boga, któ­re­mu była cał­ko­wi­cie odda­na w tak trud­nych warun­kach obo­zo­wych, zawsze roz­mo­dlo­na, słu­żą­ca innym. […]
Styczeń 10, 2018

Świadectwo s. Edmundy Śmieciuszewskiej OP

Sio­stra Julia była czło­wie­kiem głę­bo­kiej wia­ry. Taką ją zapa­mię­ta­łam z okre­su dzie­się­cio­let­nie­go poby­tu razem. Cała jej dzia­łal­ność była w zaufa­niu do Pana Boga pro­wa­dzo­na. Były róż­ne trud­no­ści w pro­wa­dze­niu domu, […]
Styczeń 10, 2018

Świadectwo Haliny Karpowicz

Pozna­łam Sio­strę w Wil­nie, będąc w 3 kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej. Do ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej sio­stra Julia była wycho­waw­czy­nią mojej kla­sy. Sio­stra Julia była nauczy­ciel­ką języ­ka pol­skie­go i histo­rii oraz orga­ni­za­tor­ką pół­ko­lo­nii. Była wspa­nia­łym […]
Styczeń 10, 2018

Świadectwo Marii Wlaszek

Sio­stra Julia posia­da­ła wiel­kie­go ducha wia­ry, w obo­zie gro­ma­dzi­ła nas w dużej licz­bie na modli­twy wie­czor­ne. Nio­sła nam nadzie­ję tak bar­dzo potrzeb­ną do prze­trwa­nia. W obo­zo­wych warun­kach twarz Sio­stry Julii była zawsze […]