Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Listopad 9, 2018

Pasowanie na Przedszkolaka

W przed­szko­lu w Tyczy­nie odby­ło się Paso­wa­nie na przed­szko­la­ka —  pierw­sza waż­na uro­czy­stość w życiu „Gwiaz­de­czek” —  dzie­ci z naj­młod­szej gru­py przed­szkol­nej. Malusz­ki zapre­zen­to­wa­ły rodzi­com wier­szy­ki, pio­sen­ki i tań­ce, któ­rych nauczy­ły się do tej pory. […]
Listopad 8, 2018

Świadectwo o śmierci św. Dominika

W dniu, w któ­rym wspo­mi­na­my Zmar­łych Bra­ci i Sio­stry nasze­go Zako­nu wra­ca­my rów­nież  w litur­gii do opi­su śmier­ci nasze­go Ojca. To dziś odma­wia­my respon­so­rium “O spem miram” przy­zy­wa­jąc orę­dow­nic­twa świę­te­go Domi­ni­ka…
Listopad 6, 2018

Święci w zasięgu — Św. Małgorzata Maria Alacoque

Pomię­dzy 1673 a 1675 rokiem w klasz­to­rze Paray-le-Monial św. Mał­go­rza­ta Maria Ala­co­que czte­ro­krot­nie ujrza­ła Jezu­sa, któ­ry powie­rzył jej misję sze­rze­nia kul­tu swo­je­go Ser­ca. Oczy­wi­ście kult Ser­ca Jezu­so­we­go ist­niał już w śre­dnio­wie­czu. Obja­wie­nia św. Mał­go­rza­ty Marii […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej