Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Luty 19, 2018

Nagroda dla Sióstr z Broniszewic

Miło nam, że nasze Sio­stry z Bro­ni­sze­wic zosta­ły dziś nagro­dzo­ne Pozy­tyw­ką Dzień Dobry TVN. Redak­cja pro­gra­mu przy­zna­je co mie­siąc tę nagro­dę swo­im gościom – ludziom, któ­rzy swo­ją pasją, opty­mi­zmem, […]
Luty 19, 2018

Bł. Julia i najmniejsi

Cokol­wiek uczy­ni­li­ście jed­ne­mu z tych bra­ci moich naj­mniej­szych, Mnie­ście uczy­ni­li. (Mt 25,40) Te sło­wa wypo­wia­da dziś do nas Jezus w Ewan­ge­lii. War­to w ich świe­tle, w przed­dzień rocz­ni­cy męczeń­skiej śmier­ci, przyj­rzeć się […]
Luty 16, 2018

Czas głoszenia

Domi­ni­kan­ki pro­wa­dzą­ce reko­lek­cje wiel­ko­post­ne? Tak. Ten wyjąt­ko­wy okres dla wie­lu z nas jest cza­sem gło­sze­nia. Naj­czę­ściej Sio­stry pro­wa­dzą reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży. To szcze­gól­ny moment rów­nież dla naszych […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Błogosławiona Julia"Matka sierot", niezwykły pedagog, stała się świadkiem miłosierdzia w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Poznajcie Siostrę Julię.


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej