Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Wrzesień 17, 2018

17 września oczami bł. Julii

Nagła wieść spa­dła na Wil­no jak grom z jasne­go nie­ba. Razem z nią spa­dły zrzu­ca­ne z radziec­kich samo­lo­tów pro­pa­gan­do­we ulot­ki wzy­wa­ją­ce pol­skich żoł­nie­rzy do prze­cho­dze­nia na stro­nę Armii Czer­wo­nej. 17 wrze­śnia 1939 oddzia­ły wojsk […]
Wrzesień 14, 2018

Rocznica poświęcenia kaplicy w Wielowsi

Kapli­ca w Wie­low­si jest dla każ­dej z nas wyjąt­ko­wym miej­scem. Każ­da sio­stra, od począt­ku ist­nie­nia Zgro­ma­dze­nia tutaj się modli­ła. Tu przede wszyst­kim rodzi­ło się nasze Zgro­ma­dze­nie w ser­cu Mat­ki Kolum­by […]
Wrzesień 13, 2018

III Kongres młodych osób konsekrowanych

Pod hasłem „Wol­ni w Duchu Świę­tym” roz­po­czął się dziś w Kra­ko­wie – Łagiew­ni­kach III Kon­gres mło­dych osób kon­se­kro­wa­nych. Bio­rą w nim udział tak­że nasze sio­stry junio­ryst­ki. Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Kon­sultę Wyż­szych […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej