Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Lipiec 14, 2018

Goście w Mielżynie

9 lip­ca 2018 roku woje­wo­da wiel­ko­pol­ski Zbi­gniew Hof­f­mann odwie­dził nasz Dom Pomo­cy Spo­łecz­nej. Wizy­ta była oka­zją do zapo­zna­nia się z bie­żą­cą dzia­łal­no­ścią Domu oraz do roz­mo­wy z jego miesz­kań­ca­mi i pra­cow­ni­ka­mi. Wizy­ta prze­bie­gła w rodzin­nej […]
Lipiec 11, 2018

Wakacje na Mazurach

W dniach od 2–7 lip­ca 2018 roku wspa­nia­łą eki­pą Miesz­kań­ców, Sióstr i wolon­ta­riu­szy wyru­szy­li­śmy z Miel­ży­na na Mazu­ry. Naszą podróż roz­po­czę­li­śmy od zwie­dze­nia Par­ku Etno­gra­ficz­ne­go w Olsz­tyn­ku, a następ­nie uda­li­śmy się do Mat­ki Bożej w Gie­trz­wał­dzie, po Mszy Świę­tej […]
Lipiec 10, 2018

Jubileusze w Prowincji Amerykańskiej

Reko­lek­cje w Justi­ce pro­wa­dzo­ne przez Ks. Domi­ni­ka Chmie­lew­skie­go, sale­zja­ni­na, zosta­ły uwień­czo­ne uro­czy­sto­ścią dwóch Jubi­le­uszy pro­fe­sji zakon­nej: 25- lecia Sio­stry Salo­me i 50-lecia Sio­stry Sta­ni­sła­wy. Gra­tu­lu­je­my Sio­strom, a Panu Bogu dzię­ku­je­my za dar […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej