Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

DAR PRZYWRACAJĄCY NADZIEJĘ


Rok Błogosławionej Julii Rodzińskiej

16.03.2019 - 16.03.2020
Marzec 19, 2019

Rekolekcje Młodzieży Dominikańskiej

Mło­dzież Domi­ni­kań­ska ist­nie­je w Kame­ru­nie jako orga­ni­za­cja od kil­ku­dzie­się­ciu lat. Zawsze gro­ma­dzi się przy sio­strach lub bra­ciach z Zako­nu św. Domi­ni­ka. Dwa lata temu w Kame­ru­nie miał miej­sce Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres […]
Marzec 19, 2019

Uroczystości ku czci bł. Julii

Nawo­jo­wa to rodzin­na miej­sco­wość bł. Julii Rodziń­skiej, któ­ra  przy­szła na świat 16 mar­ca 120 lat temu. Moż­na zacy­to­wać w tym miej­scu, dobrze zna­ne sło­wa – „ Tutaj wszyst­ko się zaczę­ło…” — […]
Marzec 18, 2019

Zakończyło się czuwanie Jerycho

W domu macie­rzy­stym Zgro­ma­dze­nie w Tar­no­brze­gu – Wie­low­si zakoń­czy­ło się dziś czu­wa­nie Jery­cho w inten­cji beaty­fi­ka­cji naszej Zało­ży­ciel­ki, Czci­god­nej Słu­gi Bożej Mat­ki Kolum­by Bia­łec­kiej. Uro­czy­stej Eucha­ry­stii w klasz­tor­nej kapli­cy prze­wod­ni­czył […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

AdoracjaJeden z najważniejszych momentów w ciągu dnia. To tu rodzi się każde apostolstwo... przed Panem ukrytym w Hostii.


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej