Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Styczeń 11, 2019

Pójdźmy wszyscy do stajenki…

Wczo­raj w naszym klasz­to­rze w Kłodz­ku razem z sio­stra­mi kolę­do­wa­ła mała grup­ka dzie­ci ze schol­ki para­fial­nej. Dla dziew­czy­nek była to pierw­sza wizy­ta u sióstr, więc też było spo­ro emo­cji. Spo­tka­nie było bar­dzo twór­cze, […]
Styczeń 10, 2019

Odwiedziny świętego

Para­fia św. Patry­ka w Colum­bus, w sta­nie Ohio, to jeden z „przy­stan­ków” na dro­dze piel­grzym­ki Ser­ca Św. Jana Marii Vian­neya. Reli­kwie, pocho­dzą­ce z Sank­tu­arium Świę­te­go w Ars, piel­grzy­mu­ją przez Sta­ny Zjed­no­czo­ne pod opie­ką orga­ni­za­cji Ryce­rzy Kolum­ba […]
Styczeń 10, 2019

Trzej Królowie w Krakowie

Śnieg, zawie­ja, bło­to, uno­szą­cy się wszem i wobec dym kadzi­dła… nic ich nie powstrzy­ma­ło. Przy­by­li w prze­pi­so­wej licz­bie trzech, choć wkrót­ce dołą­czył do nich tajem­ni­czy wędro­wiec numer czte­ry. Nie­ko­niecz­nie byli […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej