Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

DAR PRZYWRACAJĄCY NADZIEJĘ


Rok Błogosławionej Julii Rodzińskiej

16.03.2019 - 16.03.2020
Marzec 16, 2019

120. rocznica urodzin bł. Julii Rodzińskiej

Uro­czy­sto­ścia­mi w Nawo­jo­wej roz­po­czę­ły­śmy dziś Rok Bło­go­sła­wio­nej Julii Rodziń­skiej. To tu 120 lat temu przy­szła na świat póź­niej­sza męczen­ni­ca obo­zu w Stut­tho­fie. Mszę świę­tą dzięk­czyn­ną spra­wo­wał ks. Bp Sta­ni­sław Sala­ter­ski. Litur­gię poprze­dzi­ła pre­lek­cja […]
Marzec 15, 2019

Od jutra Rok błogosławionej Julii

Rok 2019 jest dla nas wyjąt­ko­wy, bowiem będzie­my obcho­dzić jubi­le­usze zwią­za­ne z bło­go­sła­wio­ną Julią Rodziń­ską. Już jutro przy­pa­da 120 rocz­ni­ca uro­dzin naszej sio­stry, nato­miast 13 czerw­ca prze­ży­wać będzie­my 20 rocz­ni­cę jej […]
Marzec 12, 2019

Trwa Czuwanie Jerycho

Wczo­raj w domu macie­rzy­stym w Tar­no­brze­gu – Wie­low­si roz­po­czę­ło się Czu­wa­nie Jery­cho. To już 13 raz, jak w dniach od 11 do 18 mar­ca nie­ustan­nie pro­si­my na modli­twie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o dar beaty­fi­ka­cji Czci­god­nej Słu­gi Bożej, Mat­ki […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

AdoracjaJeden z najważniejszych momentów w ciągu dnia. To tu rodzi się każde apostolstwo... przed Panem ukrytym w Hostii.


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej