Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Styczeń 7, 2019

Jasełka w Zaczerniu

Wczo­raj­sza nie­dzie­la w naszej zaczer­skiej para­fii była kumu­la­cją wie­lu pięk­nych wyda­rzeń.  Dzie­ci z przed­szko­la i żłob­ka spo­tka­ły się na comie­sięcz­nej Mszy św. Razem z nimi modli­li się Kolęd­ni­cy Misyj­ni, któ­rzy pod­czas Eucha­ry­stii przy­ję­li bło­go­sła­wień­stwo […]
Styczeń 7, 2019

Kolędnicy Misyjni

„Mędr­cy świa­ta monar­cho­wie, gdzie spiesz­nie dąży­cie…” Dzi­siaj, 6 stycz­nia, gdy wraz z całym Kościo­łem obcho­dzi­my Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go i świę­to Papie­skie­go Dzie­ła Misyj­ne­go Dzie­ci, Mali Kolęd­ni­cy z para­fii Bia­ła Niż­na włą­czy­li […]
Styczeń 7, 2019

Orszak Trzech Króli w Rydzynie

W wie­lu mia­stach poja­wi­li się wczo­raj Trzej Kró­lo­wie. Nie zabra­kło ich rów­nież w Rydzy­nie. Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z Orsza­ku.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej