Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Lipiec 9, 2018

Św. Jan z Kolonii

Czę­sto sły­szy­my stwier­dze­nie mówią­ce, że Zakon Domi­ni­kań­ski zro­dził się ze współ­czu­cia. Nasz Świę­ty Ojciec współ­czuł wszyst­kim tym, któ­rzy trwa­li w błę­dach i niósł im świa­tło wia­ry. Głę­bo­kie współ­czu­cie powin­no cha­rak­te­ry­zo­wać wszyst­kie […]
Lipiec 8, 2018

Wielki Odpust Tuchowski

W Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Tuchow­skiej koń­czy się dziś trwa­ją­cy od sobo­ty 30 czerw­ca Wiel­ki Odpust Tuchow­ski upły­wa­ją­cy pod hasłem: Słu­żeb­ni­co Ducha Świę­te­go wspie­raj nas. Odpust w tym roku miał szcze­gól­ny cha­rak­ter, […]
Lipiec 8, 2018

Za miesiąc śluby wieczyste

Już za mie­siąc, 8 sierp­nia, w Uro­czy­stość świę­te­go Ojca Domi­ni­ka czte­ry nasze Sio­stry zło­żą swo­ją pro­fe­sję wie­czy­stą. Sio­stra Ida Kras, Sio­stra Roza­lia Grze­lak, Sio­stra Niko­de­ma Wło­dar­czyk oraz Sio­stra Okta­wia Dur­lak […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej