Poczytaj

Świadectwa Sióstr


Luty 7, 2019

Otworzyć się na Miłość

Myśląc o moim powo­ła­niu i pierw­szym waż­niej­szym momen­cie, w któ­rym zaczę­łam zasta­na­wiać się o tym wybo­rze dro­gi była pierw­sza świa­do­ma Spo­wiedź. Zaczy­na­jąc od począt­ku. Choć wycho­wa­łam się w wie­rzą­cej, modlą­cej się […]
Styczeń 24, 2019

Znaleźć swoje miejsce…

Myśl o pój­ściu do zako­nu poja­wi­ła się u mnie tak mniej wię­cej mię­dzy 3 kla­są gim­na­zjum, a pierw­szą kla­są liceum. Na począt­ku ją odrzu­ca­łam, jed­nak gdy ona upo­rczy­wie wra­ca­ła, uzna­łam, że takie ucie­ka­nie jest bez sen­su […]
Grudzień 14, 2018

Szczęście, które się nie kończy…

Ktoś powie­dział mi nie­daw­no, że jestem dowo­dem na to, że Bóg o swo­je się upo­mni. Ja odpo­wia­dam wte­dy, że po pro­stu do pew­nych decy­zji trze­ba doj­rzeć… Cięż­ko jest mi dokład­nie okre­ślić kie­dy po raz […]

Obejrzyj