Poczytaj

Świadectwa Sióstr


Kwiecień 4, 2019

Wiedziałam, że mam wrócić

Sio­stra Łucja posłusz­na Ojcu świę­te­mu zachęca­jącemu mło­dych, by roz­ma­wia­li z dziad­ka­mi i bab­cia­mi, zwró­ci­ła się do mnie, bym dla „Okru­szy­ny” napi­sa­ła coś o swo­im powo­ła­niu. Tę rubry­kę w naszym mie­sięcz­ni­ku zasad­ni­czo oku­pu­ją […]
Marzec 7, 2019

Czym się Panu odpłacę?

Od sze­ściu mie­się­cy miesz­kam w naszym wie­lo­wiej­skim klasz­to­rze, gdzie wraz z trze­ma inny­mi sio­stra­mi przy­go­to­wu­ję się do zło­że­nia pro­fe­sji wie­czy­stej. W tym roku minę­ło 10 lat od momen­tu, kie­dy zadzwo­ni­łam do fur­ty […]
Luty 7, 2019

Otworzyć się na Miłość

Myśląc o moim powo­ła­niu i pierw­szym waż­niej­szym momen­cie, w któ­rym zaczę­łam zasta­na­wiać się o tym wybo­rze dro­gi była pierw­sza świa­do­ma Spo­wiedź. Zaczy­na­jąc od począt­ku. Choć wycho­wa­łam się w wie­rzą­cej, modlą­cej się […]

Obejrzyj