Poczytaj

Świadectwa Sióstr


Kwiecień 16, 2018

On prowadzi nieustannie

Moja histo­ria powo­ła­nia zaczę­ła się nie tutaj w Pol­sce, lecz w Niem­czech. Uro­dzo­na jako cór­ka Pola­ków, spę­dzi­łam całe moje życie w Niem­czech. Moja rela­cja z Panem Bogiem for­mo­wa­ła się nie­ustan­nie, przez kate­che­zę przy Pol­skiej […]
Marzec 7, 2018

Jezus drogą, prawdą, życiem

Do klasz­to­ru Sióstr Domi­ni­ka­nek przy­je­cha­łam na począt­ku tego roku, żeby zacząć nową dro­gę życia. Pan Bóg mnie pro­wa­dził i nadal pro­wa­dzi przez życie, od naro­dzin aż do dnia dzi­siej­sze­go. I cią­gle nie prze­sta­je zadzi­wiać swo­ją […]
Luty 17, 2018

Wezwałem cię po imieniu

Nie lękaj się, bo cię wyku­pi­łem, wezwa­łem cię po imie­niu; tyś moim! Gdy pój­dziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rze­ki, nie zato­pią cie­bie. Gdy pój­dziesz przez ogień, nie spa­lisz się, i nie stra­wi cię pło­mień. Albo­wiem […]

Obejrzyj