Poczytaj

Świadectwa Sióstr


Grudzień 14, 2018

Szczęście, które się nie kończy…

Ktoś powie­dział mi nie­daw­no, że jestem dowo­dem na to, że Bóg o swo­je się upo­mni. Ja odpo­wia­dam wte­dy, że po pro­stu do pew­nych decy­zji trze­ba doj­rzeć… Cięż­ko jest mi dokład­nie okre­ślić kie­dy po raz […]
Październik 12, 2018

Podjąć decyzję…

Odkąd tyl­ko pamię­tam, gdzieś w środ­ku mnie, zaczę­ła poja­wiać się myśl o życiu zakon­nym i było to stop­nio­we pozna­wa­nie Pana Boga. Naj­pierw dzię­ki bab­ci, u któ­rej lubi­łam spę­dzać waka­cje, gdy byłam dziec­kiem, a póź­niej dzię­ki […]
Kwiecień 16, 2018

On prowadzi nieustannie

Moja histo­ria powo­ła­nia zaczę­ła się nie tutaj w Pol­sce, lecz w Niem­czech. Uro­dzo­na jako cór­ka Pola­ków, spę­dzi­łam całe moje życie w Niem­czech. Moja rela­cja z Panem Bogiem for­mo­wa­ła się nie­ustan­nie, przez kate­che­zę przy Pol­skiej […]

Obejrzyj