Poczytaj

Świadectwa Sióstr


Luty 17, 2018

Wezwałem cię po imieniu

Nie lękaj się, bo cię wyku­pi­łem, wezwa­łem cię po imie­niu; tyś moim! Gdy pój­dziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rze­ki, nie zato­pią cie­bie. Gdy pój­dziesz przez ogień, nie spa­lisz się, i nie stra­wi cię […]
Styczeń 8, 2018

On jest oryginalny

To był kolej­ny waka­cyj­ny dzień. Żąd­ne przy­gód i peł­ne niczym nie­ogra­ni­czo­nej wyobraź­ni po raz enty poszu­ki­wa­ły­śmy skar­bów. Nie­ste­ty, tego dnia nic szcze­gól­nie nie przy­ku­ło uwa­gi sze­ścio­la­tek oprócz może obraz­ka, któ­ry zasko­czył […]
Styczeń 8, 2018

Mocniejszy od amfetaminy

Dopó­ki wyda­wa­ło mi się, że wszyst­ko jest w porząd­ku w moim życiu, nie przy­wią­zy­wa­łam wagi do reli­gii. Pocho­dzę z chrze­ści­jań­skiej rodzi­ny, ale kie­dy po ukoń­cze­niu liceum wypro­wa­dzi­łam się z domu, prze­sta­łam się modlić. Uwa­ża­łam, że świat […]

Obejrzyj