Poczytaj

Świadectwa Sióstr


Październik 12, 2018

Podjąć decyzję…

Odkąd tyl­ko pamię­tam, gdzieś w środ­ku mnie, zaczę­ła poja­wiać się myśl o życiu zakon­nym i było to stop­nio­we pozna­wa­nie Pana Boga. Naj­pierw dzię­ki bab­ci, u któ­rej lubi­łam spę­dzać waka­cje, gdy byłam dziec­kiem, a póź­niej dzię­ki […]
Kwiecień 16, 2018

On prowadzi nieustannie

Moja histo­ria powo­ła­nia zaczę­ła się nie tutaj w Pol­sce, lecz w Niem­czech. Uro­dzo­na jako cór­ka Pola­ków, spę­dzi­łam całe moje życie w Niem­czech. Moja rela­cja z Panem Bogiem for­mo­wa­ła się nie­ustan­nie, przez kate­che­zę przy Pol­skiej […]
Marzec 7, 2018

Jezus drogą, prawdą, życiem

Do klasz­to­ru Sióstr Domi­ni­ka­nek przy­je­cha­łam na począt­ku tego roku, żeby zacząć nową dro­gę życia. Pan Bóg mnie pro­wa­dził i nadal pro­wa­dzi przez życie, od naro­dzin aż do dnia dzi­siej­sze­go. I cią­gle nie prze­sta­je zadzi­wiać swo­ją […]

Obejrzyj