Zgod­nie z naszym cha­ry­zma­tem, orga­ni­zu­je­my reko­lek­cje dla dziew­cząt, dni sku­pie­nia i noce modli­twy. Wspól­nie poszu­ku­je­my dróg pogłę­bie­nia wia­ry i wię­zi z Chry­stu­sem, uczy­my się modli­twy, umac­nia­my się wza­jem­nie świa­dec­twem wia­ry.  Spo­tka­nia te są tak­że oka­zją do pozna­nia ducho­wo­ści nasze­go Zako­nu, życia i apo­stol­skiej misji domi­ni­ka­nek oraz zasta­no­wie­nia się nad oso­bi­stym powo­ła­niem. Chcesz uzy­skać wię­cej infor­ma­cji — napisz do nas!

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WAKACYJNE A. D. 2017

Czer­wiec / Lipiec:

26.06 –   1.07     Bia­ła Niż­na

3.07 –   8.07     Orzysz (Mazu­ry)

11.07 – 16.07     Kra­ków

17.07 – 22.07     Miel­żyn (reko­lek­cje z moż­li­wo­ścią wolon­ta­ria­tu w DPS dla dzie­ci i mło­dzie­ży)

Sier­pień:

9.08 – 14.08     Kra­ków

16.08 – 22.08     Wie­lo­wieś

 

Wrze­sień:

1.09 –    6.09     Zako­pa­ne (reko­lek­cje dla stu­den­tek, koszt 150 zł)

Udział w reko­lek­cjach nale­ży zgła­szać do Sio­stry Roza­lii, naj­póź­niej na tydzień przed roz­po­czę­ciem.

Roz­po­czę­cie reko­lek­cji o godz. 17.00;
Zakoń­cze­nie ostat­nie­go dnia rano. Roz­jazd po śnia­da­niu.

Adres kon­tak­to­wy:
Sio­stra Roza­lia

Al. Kasz­ta­no­wa 36, 30 – 227 Kra­ków
ema­il: duszpowo@dominikanki.pl
tel. 12 425 24 05 lub kom. 728 429 903

Co ze sobą zabrać:
*   śpi­wór lub bie­li­znę do ubra­nia poście­li,
*   Pismo Świę­te,
*   róża­niec,
*   coś do pisa­nia,
*   PESEL,
*   waż­ną legi­ty­ma­cję szkol­ną lub stu­denc­ką!!!
*   dużo dobre­go humo­ru i rado­ści!!!
*   w Bia­łej Niż­nej i w Zako­pa­nem prze­wi­du­je­my prze­chadz­ki po górach – weź­cie tam dobre obu­wie do cho­dze­nia oraz ubra­nie prze­ciw­desz­czo­we.

Przy­po­mi­nam, że nie są to kolo­nie, dla­te­go pro­szę przy­wieź ze sobą strój odpo­wied­ni do miej­sca.

Dojazd do miejsc reko­lek­cyj­nych:

Bia­ła Niż­na: Dojazd do klasz­to­ru w Bia­łej Niż­nej pocią­giem z Tar­no­wa w kie­run­ku Nowe­go Sącza i Kry­ni­cy do sta­cji Stró­że. Z dwor­ca docho­dzi się pie­szo szo­są, oko­ło 15 minut.

Kra­ków: Od Dwor­ca Głów­ne­go, zarów­no PKP jak i PKS, naj­le­piej doje­chać auto­bu­sem nr 292 kie­ru­nek: Port Lot­ni­czy. Przy­sta­nek znaj­du­je się na dol­nej pły­cie dwor­ca PKS (Dwo­rzec Głów­ny Wschód) obok rucho­mych scho­dów, któ­ry jest obok dwor­ca PKP. Czas dojaz­du do nas: ok. 20–30 minut. Trze­ba wysiąść na dru­gim przy­stan­ku przy al. Kasz­ta­no­wej, przy­sta­nek nosi nazwę Kopa­li­na i jest to przy­sta­nek na żąda­nie, po lewej stro­nie jest nasz klasz­tor. Wej­ście od ul. Kopa­li­ny.

Miel­żyn: pocią­giem do Gnie­zna i z Gnie­zna auto­bu­sem do Miel­ży­na, lub pocią­giem do Strzał­ko­wa i auto­bu­sem do Miel­ży­na.

Orzysz: dojazd z War­sza­wy Zachod­niej bez­po­śred­nio auto­bu­sem jadą­cym w kie­run­ku Giżyc­ka. Moż­na też doje­chać auto­bu­sem z Olsz­ty­na lub Ełku. Spo­ty­ka­my się w domu zakon­nym, obok małe­go kościo­ła, ul. Ełc­ka 19a.

Zako­pa­ne: ul. Za Stru­giem 37a. Dojazd spod Dwor­ca auto­bu­sem lub busem jadą­cym w kie­run­ku Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Fatim­skiej na Krzep­tów­kach (nale­ży wysiąść w poło­wie dro­gi, naj­le­piej o ul. Za Stru­giem dopy­tać kie­row­cę). Koszt: 150 zł + ok. 50 zł na prze­jaz­dy i wej­ścia na gór­skie szla­ki.