Fundacja powstała w grudniu 2017 roku.

REGON: 368492392
NIP: 6772426191
NR KONTA: 91 1240 4722 1111 0010 7641 5479

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego obejmująca:

1. Ochronę i promocję zdrowia,
2. Oświatę i wychowanie oraz edukację,
3. Kulturę i sztukę,
4. Opiekę i pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. Działalność charytatywną,
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9. Opiekę nad zabytkami,
10. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-9 powyżej.
11. Ochronę środowiska.

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

Działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, tj:

a) Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych
prowadzonych przez Zgromadzenie, konserwację budynków i urządzeń, remonty, budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł.
b) Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
c) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
d) Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
e) Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych
f) Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa.
g) Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież,
h) Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów służących realizacji celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika
i) Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
j) Działalność wydawniczą i poligraficzną.
k) Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia
l) Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
m) Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji