Paralaksa tła

Grant dla Domów Pomocy Społecznej

2 września, 2020
Piękny Jubileusz
1 września, 2020
Juniorat wieczysty
7 września, 2020

Informujemy, iż Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika otrzymało grant
w łącznej kwocie 760.867,48 zł. na wsparcie:
Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach
oraz Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie


w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.