II Niedziela Wielkanocna (B)
7 kwietnia, 2018
IV Niedziela Wielkanocna (B)
21 kwietnia, 2018
II Niedziela Wielkanocna (B)
7 kwietnia, 2018
IV Niedziela Wielkanocna (B)
21 kwietnia, 2018
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.
(Łk 24, 35-48)

Dzisiejsza Ewangelia jasno wskazuje, jak wielką łaską jest wiara. Dwaj uczniowie dopiero przybiegli do Apostołów pokonując drogę z Emaus, by oznajmić im, że Jezus żyje i że poznali Go przy łamaniu chleba. Nie zdążyli jeszcze skończyć swojej opowieści, gdy znów do nich przyszedł. A jednak nie od razu Mu uwierzyli. Nie pomagały kolejne zapewnienia Jezusa ani poznanie zmysłowe (Popatrzcie, dotknijcie). Pomogło Słowo Boże. Jezus przypomniał swoim uczniom, że w Nim znajdują wypełnienie zapowiedzi proroków. To słowo obudziło wiarę uczniów, a Pan oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Także i my możemy dziś być świadkami wielu cudów i znaków, ale nic nam one nie powiedzą, gdy zabraknie wiary. A ta, jak uczy św. Paweł w Liście do Rzymian, rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (por. Rz 10,17).
Dziś w Kościele rozpoczyna się X Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który upływać będzie pod hasłem: Weźmijcie Pismo Święte. Każdy z nas może sobie dziś zadać pytanie: czy umiem słuchać Bożego Słowa? Czy ono ożywia moją wiarę?

Historia zbawienia jeszcze się nie skończyła. Ona w Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa dopiero osiągnęła swój punkt kulminacyjny, a w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
Weźmy do ręki Pismo Święte. Słuchajmy tego, co mówi do nas Bóg i bądźmy świadkami tego, że On naprawdę żyje i jest blisko każdego z nas, mimo naszych wątpliwości.

Siostra Wojciecha Tarnawska OP