III Niedziela Wielkiego Postu – rok B
7 marca, 2021
V Niedziela Wielkiego Postu – rok B
20 marca, 2021
III Niedziela Wielkiego Postu – rok B
7 marca, 2021
V Niedziela Wielkiego Postu – rok B
20 marca, 2021
Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. (J 3, 14-21)

Istotą Bożej miłości jest wydanie Jedynego Syna na ofiarę za mnie. Ojciec nie ma nic cenniejszego niż Jezus. Na krzyżu umiera jedyne Dziecko Boga Ojca. Umiera za mnie. Jezus konający na krzyżu ma moc codziennie uzdrawiać moje życie. Potrzebna jest Mu jednak moja wiara. Od mojej współpracy z łaską Bożą zależy, czy będę doświadczać śmierci w różnych aspektach, czy życia w pełni, już teraz.

Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie, by się nawrócił i żył. Ojcu zależy na każdym człowieku. Na ile jestem dzisiaj zdolny do współcierpienia, ofiary, czynów miłosierdzia wobec tych, którzy się pogubili? Bóg chce dzielić się ze mną, tak jak ze św. Dominikiem, swoimi pragnieniami, obdarzać łaską współuczestniczenia w Jego trosce o zbawienie innych.

Pozostanę w ciszy na adoracji Krzyża. Ojciec chce mojego zbawienia. Bóg pragnie życia każdego człowieka. Jakie decyzje dzisiaj podejmę?