Niedziela Zesłania Ducha Świętego
28 maja, 2023
X Niedziela Zwykła – rok A
10 czerwca, 2023
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
28 maja, 2023
X Niedziela Zwykła – rok A
10 czerwca, 2023
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». (J 3, 16-18)

We fragmencie Ewangelii św. Jana, który dziś rozważamy, Pan Jezus zapewnia Nikodema o Bożej miłości sięgającej nie tylko życia ziemskiego, ale również wiecznego. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
Wszystko zaczęło się od Miłości. Miłości, która przemienia, prowadzi, tworzy coś nowego. Miłość, która była, jest i będzie, ponieważ jest nieskończona. Ta miłość przekształca nas, abyśmy umieli kochać tak, jak sami zostaliśmy nią obdarowani.
Źródłem tej nieskończonej Miłości jest Eucharystia – sakrament miłości. To w Eucharystii otrzymujemy Miłość Bożą, która dla nas staje się Ciałem.
Jesteśmy mieszkaniem Boga w Trójcy Jedynego. Jesteśmy napełnieni Jego świętą obecnością, bo On w nas mieszka. Gdy wykonujemy znak Krzyża Świętego przyzywamy Jego świętą obecność. Chrześcijanie są chrzczeni „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Przez przyjmowanie sakramentów świętych uobecnia się w nas Bóg. Tajemnica Trójcy Świętej to centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Bóg jest miłością. Deus caritas est.
O tym, że Bóg jest miłością nauczał św. Jan Paweł II. A Ojciec Święty Benedykt XVI pisał o tym w swojej encyklice pod tym samym tytułem. Powstało i zapewne jeszcze powstanie wiele dzieł, prac naukowych, ikon, pieśni i różnych form przedstawienia prawdy o miłości Boga w Trójcy Jedynego.
Jedną z najbardziej popularnych ikon przedstawiających Trójcę Świętą jest ikona napisana przez Andrieja Rublowa (pocz. XV w.). Widać na niej Boga jako Wspólnotę Osób, pomiędzy którymi następuje wymiana miłości. To Wspólnota Nieba. Łączy ją miłość i jedność. Nie jest to wspólnota i miłość zamknięta. Jest to wspólnota otwarta na nas. Na ikonie widoczny jest stół. Symbolizuje on stół eucharystyczny. Przed stołem jest puste miejsce. Dla kogo? Dla każdego i każdej z nas. Przystąpmy do tego stołu i napełnijmy się jednością i miłością.
Starajmy się na co dzień być świadkami Miłości, kochajmy na wzór Świętej Trójcy. Żyjmy w komunii z Bogiem i sobą nawzajem.