§ 1

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Portal – stronę internetową dostępną pod adresem dominikanki.pl wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
 2. Siostry Dominikanki – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, NIP 6772080427 świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik – osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem Darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany Darczyńcą).
 5. Pośrednik usług finansowych – Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN.
 6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Sióstr Dominikanek przeznaczone na realizację działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika.
 7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.
 8. Polityki prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom przez Siostry Dominikanki na Portalu i opisujący cele, zakres i sposoby zbierania, przechowywania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników.
 9. Regulamin usługi „Newsletter” – dokument udostępniony Użytkownikom przez Siostry Dominikanki na Portalu i opisujący zasady i warunki świadczenia przez Siostry Dominikanki nieodpłatnej usługi „Newsletter” drogą elektroniczną.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych przeznaczonych na realizację działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem darowizn oraz Polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu oznacza akceptację treści Regulaminu oraz Polityki prywatności i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
 3. Siostry Dominikanki, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie udostępniają Użytkownikom Regulamin i Politykę prywatności poprzez umieszczenie ich na Portalu.
 4. W razie naruszenia zapisów Regulaminu Siostry Dominikanki mają prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o której mowa w §5.

§3

DAROWIZNA, CZYLI PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

 1. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazując środki finansowe na rzecz Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika dokonuje Darowizny, a więc czynności prawnej, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, a która polega na bezpłatnym przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika pod tytułem darowizny.
 2. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż w momencie dokonania przelewu środków finansowych ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że niezależnie od niezachowania przepisanej formy czynności prawnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

§4

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić łącznie następujące wymogi:
   1) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu;
  1. 2) Dostęp do Internetu;
  1. 3) Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej pliki typu cookies; 
  1. 4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w §4 pkt. 1 wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy jest dobrowolne i bezpłatne.
 2.  Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu.
 3. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
 4. Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazania darowizny na realizację działalności statutowej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika oraz śledzenie postępów zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 5. Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników.

§6

NEWSLETTER

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Siostry Dominikanki za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, postępach zbiórki, wiadomościach od Sióstr Dominikanek i innych wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi „Newsletter”.

§7

OSTRZEŻENIE

Siostry Dominikanki przestrzegają przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Siostry Dominikanki oświadczają, że dokładają wszelkich starań dla ochrony Użytkowników oraz proszą o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników są Siostry Dominikanki.
Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera Polityka prywatności, która zostaje udostępniona Użytkownikom równocześnie z niniejszym Regulaminem i stanowi integralną jego część.

§9

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem poczty elektronicznej: domgen@dominikanki.pl oraz listownie, pod adresem: Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków.
Siostry Dominikanki nie później niż w terminie 14 dni odniosą się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§10

ZMIANY REGULAMINU

 1. Siostry Dominikanki mają prawo dokonywać zmian w regulaminie.
 2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed
  wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.