"Pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest nie tylko pracować nad waszym uświątobliwieniem, ale macie pomagać i drugim do zbawienia, bo to jest duch apostolski naszego Zakonu."


Matka Kolumba Białecka
 
Zgromadzenie Sióstr św. Dominika podejmuje w Kościele różnorodne dzieła apostolskie, poprzez które realizuje swój cel: głoszenie prawdy ewangelicznej najbardziej potrzebującym.
 

Ewangelizacja


Przepowiadamy Ewangelię głównie poprzez katechizację. Uczymy w szkołach, ale głosimy też Chrystusa podczas organizowanych przez nas rekolekcji, dni skupienia, czuwań modlitewnych. Coraz częściej zdarza się, że prowadzimy w parafiach rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. 


Edukacja


Naszą troską jest podnoszenie oświaty środowiska. Od początku istnienia prowadziłyśmy przy naszych klasztorach szkoły dla dzieci z ubogich środowisk, których nie było stać na edukację. Dziś prowadzimy przedszkola, troszcząc się o wychowanie najmłodszych. 


Posługa chorym


Niesienie pomocy cierpiącym – to szczególny wymiar apostolstwa, dostrzegania Chrystusa w najbardziej bezbronnych, troski o chorych, przygotowywania odchodzących z tego świata na spotkanie z Panem. Tu w szczególny sposób doświadczamy, że radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych są radością i nadzieją, smutkiem i trwogą każdej siostry.

Apostolstwo to przede wszystkim styl życia, które zakorzenione jest w Chrystusie tak bardzo, że promieniuje Nim na zewnątrz. Faktycznym przepowiadaniem Dobrej Nowiny i warunkiem owocności nauczania jest świadectwo życia chrześcijańskiego i zakonnego. Szczególną formą apostolstwa jest doświadczenie cierpienia i choroby, które przyjęte w duchu wiary i ofiarowane Bogu przynoszą owoce łask.
parallax background