Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Lipiec 19, 2018

Jubileusze

Lip­co­we reko­lek­cje dla Sióstr w naszym klasz­to­rze w Wie­low­si koń­czą się zawsze pięk­ną uro­czy­sto­ścią, pod­czas któ­rej dzię­ku­je­my Panu Bogu za dar powo­ła­nia i wier­no­ści naszych Sióstr obcho­dzą­cych swo­je jubi­le­usze zakon­nej pro­fe­sji. […]
Lipiec 17, 2018

Ty masz powołanie…

Sie­dzę na ław­ce, przed ocza­mi mam Gie­wont i pró­bu­ję sobie przy­po­mnieć jak to było z moim powo­ła­niem. Pierw­szy raz, kie­dy pomy­śla­łam, aby zostać sio­strą zakon­na mia­łam 8 lat. Mia­łam wte­dy taką kole­żan­kę, […]
Lipiec 16, 2018

Rekolekcje i wolontariat

Dni spę­dzo­ne w Miel­ży­nie, jak zawsze, wypeł­nio­ne są rado­ścią. W dniach 7.07–13.07 w naszym domu odby­ły się reko­lek­cje dla wolon­ta­riu­szek, któ­re pro­wa­dzi­ła s. Łucja razem z aspi­rant­ką Sabri­ną oraz ojcem Sola­nem. Pod­czas […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej