Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Październik 20, 2018

Rocznica śmierci Siostry Judyty Szymik OP

Dokład­nie rok temu ode­szła do Pana nasza Sio­stra, Judy­ta Szy­mik. Swo­im wspo­mnie­niem o Sio­strze dzie­li się z nami jeden z jej uczniów, Adrian Czo­chór.
Październik 19, 2018

Viventi Caritate dla dominikanek

Wczo­raj wie­czo­rem w radom­skiej kate­drze odby­ło się wrę­cze­nie nagro­dy Viven­ti Cari­ta­te — Żyją­ce­mu Miło­ścią. Cie­szy­my się, że w tym roku nagro­dę przy­zna­wa­ną przez Fun­dusz im. bpa Jana Chrap­ka otrzy­ma­ły nasze Sio­stry […]
Październik 18, 2018

Dzień Nauczyciela

14 paź­dzier­ni­ka obcho­dzi­li­śmy Świę­to Edu­ka­cji Naro­do­wej. Z tej oka­zji ucznio­wie naszej Szko­ły w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim przy­go­to­wa­li spe­cjal­ne przed­sta­wie­nie…

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej