Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Czerwiec 23, 2018

Kto tęskni podczas wakacji?

Waka­cje. Zawsze się cie­szy­łam. Nie powiem, że teraz się nie cie­szę, bo chy­ba była­bym nie­nor­mal­na, ale… taki jakiś smu­te­czek mnie dopa­da. Led­wo wyczu­wal­ny. Tli się na dnie duszy i doma­ga uwa­gi. […]
Czerwiec 22, 2018

Wakacje

Dziś dłu­go ocze­ki­wa­ny dla wszyst­kich dzień: roz­po­czę­cie waka­cji. Nasze Sio­stry kate­chet­ki dzię­ku­ją Panu Bogu za cały rok kate­che­zy, a mło­dzież i dzie­ci cie­szą się cza­sem wol­nym od nauki. Gdy­by ktoś jed­nak […]
Czerwiec 21, 2018

Przyszedł mi do głowy pomysł…

W cią­gu ostat­nich ośmiu lat podej­mu­ję życie, któ­re ludzie nazy­wa­ją życiem zakon­nym. Jak do tego doszło? Już opo­wia­dam. Od dzie­ciń­stwa chcia­łam robić rze­czy uni­kal­ne, nie­ty­po­we, róż­no­ra­kie. Jesz­cze na doda­tek chcia­łam […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej