Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Grudzień 17, 2018

Spotkanie opłatkowe w Kajaku

W pią­tek, 14 grud­nia w naszej świe­tli­cy spo­tka­li­śmy się w świą­tecz­nej atmos­fe­rze. Spo­tka­nie roz­po­czął Ks. Sta­ni­sław Strę­kow­ski — pro­boszcz naszej para­fii od prze­czy­ta­nia słów Ewan­ge­lii o naro­dzi­nach Jezu­sa. Przed­sta­wi­cie­le dzie­ci i mło­dzie­ży zło­ży­li życze­nia […]
Grudzień 14, 2018

Szczęście, które się nie kończy…

Ktoś powie­dział mi nie­daw­no, że jestem dowo­dem na to, że Bóg o swo­je się upo­mni. Ja odpo­wia­dam wte­dy, że po pro­stu do pew­nych decy­zji trze­ba doj­rzeć… Cięż­ko jest mi dokład­nie okre­ślić kie­dy po raz […]
Grudzień 13, 2018

Roraty w Mielżynie

Nasi miesz­kań­cy z Miel­ży­na wsta­ją wcze­śnie rano, aby móc uczest­ni­czyć w Mszy Rorat­niej i z wiel­ką rado­ścią przy­go­to­wu­ją się na przyj­ście Pana. Tego­rocz­ne Rora­ty — pod hasłem „Z Duchem Two­im” — przy­bli­ża­ją nam […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej