Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Marzec 18, 2018

Zakończyło się czuwanie Jerycho

Mszą Świę­tą o godzi­nie 8.00 zakoń­czy­ło się dziś w Wie­low­si sied­mio­dnio­we czu­wa­nie Jery­cho w inten­cji beaty­fi­ka­cji Słu­gi Bożej Mat­ki Kolum­by Bia­łec­kiej. Litur­gii prze­wod­ni­czył bp Krzysz­tof Nit­kie­wicz. We Mszy uczest­ni­czy­ły sio­stry będą­ce […]
Marzec 18, 2018

Ekstremalne Siostry

Nasze Sio­stry: Sta­ni­zja, Kor­ne­lia oraz Hele­na w noc z piąt­ku na sobo­tę prze­szły Eks­tre­mal­ną Dro­gę Krzy­żo­wą. Liczą­cą ok. 35 km tra­sę z war­szaw­skie­go kościo­ła pw. Bogu­ro­dzi­cy Maryi na Bemo­wie do kościo­ła pw. Trój­cy Świę­tej w Bło­niu […]
Marzec 18, 2018

Spotkanie w Czortkowie

Marzec jest szcze­gól­nym mie­sią­cem dla nasze­go Zgro­ma­dze­nia. Pro­si­my w nim szcze­gól­nie od dar beaty­fi­ka­cji Mat­ki Kolum­by Bia­łec­kiej. W tym mie­sią­cu nasze spo­tka­nie z cyklu OP-czaj odby­ło się w łącz­no­ści z naszy­mi sio­stra­mi, […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Błogosławiona Julia"Matka sierot", niezwykły pedagog, stała się świadkiem miłosierdzia w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Poznajcie Siostrę Julię.


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej