Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

DAR PRZYWRACAJĄCY NADZIEJĘ


Rok Błogosławionej Julii Rodzińskiej

16.03.2019 - 16.03.2020
Kwiecień 23, 2019

Oblicza miłosierdzia…

Głów­ną bel­ką, na któ­rej wspie­ra się życie Kościo­ła, jest miło­sier­dzie. Wszyst­ko w dzia­ła­niu dusz­pa­ster­skim Kościo­ła powin­no zostać otu­lo­ne czu­ło­ścią, z jaką kie­ru­je się do wier­nych; nic też z jego gło­sze­nia i z jego […]
Kwiecień 21, 2019

Pan Zmartwychwstał!

Chry­stus Zmar­twych­wstał, Alle­lu­ja! Praw­dzie Zmar­twych­wstał, Alle­lu­ja! Niech ta praw­da roz­brzmie­wa w naszych ser­cach i przy­wra­ca nadzie­ję na zwy­cię­stwo życia na śmier­cią. Życzy­my Wam, aby Jezus Zmar­twych­wsta­ły oży­wiał wia­rę, nadzie­ję i miłość. […]
Kwiecień 20, 2019

Zmarła Siostra Sadoka Kogut OP

Dziś w klasz­to­rze w Bia­łej Niż­nej ode­szła do Pana nasza Dro­ga Sio­stra Maria Sado­ka, Zofia Kogut. Uro­dzi­ła się 19 kwiet­nia 1925 roku we wsi Roz­bórz k. Prze­wor­ska. Bar­dzo wcze­śnie zmar­ła jej mama. […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

AdoracjaJeden z najważniejszych momentów w ciągu dnia. To tu rodzi się każde apostolstwo... przed Panem ukrytym w Hostii.


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej