Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Luty 24, 2018

Dni skupienia dla dziewcząt

Dziew­czę­ta, któ­re kocha­ją pięk­ną litur­gię i chcia­ły­by prze­żyć Tri­du­um Pas­chal­ne razem z sio­stra­mi zapra­sza­my do Kra­ko­wa na wyjąt­ko­we dni sku­pie­nia. Wiel­ki Czwar­tek, Wiel­ki i Pią­tek i Wiel­ka Sobo­ta to dni, w któ­rych prze­ży­wa­my naj­waż­niej­sze […]
Luty 22, 2018

Czuwanie Jerycho

Już dziś zapra­sza­my wszyst­kich do nasze­go klasz­to­ru w Wie­low­si, gdzie w dniach 11 – 18 mar­ca odbędzie się sied­mio­do­bo­we czu­wa­nie eucha­ry­stycz­ne JERYCHO, z proś­bą o łaskę beaty­fi­ka­cji Słu­gi Bożej Mat­ki Kolum­by […]
Luty 21, 2018

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży

Pierw­sze tur­nu­sy reko­lek­cyj­ne za nami. Dziś nasze sio­stry zakoń­czy­ły reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla dzie­ci. Sio­stra Łucja razem z sio­strą Kin­gą oraz dwie­ma postu­lant­ka­mi przez ostat­nie trzy dni gło­si­ły reko­lek­cje w szko­le w Śnia­do­wie […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Błogosławiona Julia"Matka sierot", niezwykły pedagog, stała się świadkiem miłosierdzia w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Poznajcie Siostrę Julię.


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej