Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

DAR PRZYWRACAJĄCY NADZIEJĘ


Rok Błogosławionej Julii Rodzińskiej

16.03.2019 - 16.03.2020
Marzec 20, 2019

Film z urodzin bł. Julii

Dzię­ki sio­strze Tade­uszy może­my jesz­cze raz prze­nieść się do Nawo­jo­wej, żeby zoba­czyć, jak świę­to­wa­no 120. rocz­ni­cę uro­dzin bł. Julii Rodziń­skiej.
Marzec 19, 2019

Czuwanie Jerycho w Inowrocławiu

Nasza wspól­no­ta z Ino­wro­cła­wia włą­czy­ła się w prze­ży­wa­nie obcho­dów Jery­cha. W ponie­dzia­łek, 18 mar­ca, mia­ły­śmy ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dla para­fian od godzi­ny 15 do 19. Modli­ły się z nami dzie­ci ze schol­ki, mło­dzież przy­go­to­wu­ją­ca się […]
Marzec 19, 2019

Odnowiona kaplica w Nawojowej

Wiel­ką rado­ścią jest dla nas odno­wio­ne wnę­trze naszej kapli­cy, któ­rą zdo­bią pięk­ne witra­że przed­sta­wia­ją­ce bł. S. Julię w towa­rzy­stwie 108 męczen­ni­ków. Do tego, dłu­go przez nas wycze­ki­wa­ne­go wyda­rze­nia przy­czy­ni­ło się wie­le […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

AdoracjaJeden z najważniejszych momentów w ciągu dnia. To tu rodzi się każde apostolstwo... przed Panem ukrytym w Hostii.


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej