Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Sierpień 17, 2018

Święto św. Jacka

Obser­wu­jąc św. Jac­ka może­my powie­dzieć, że bar­dzo wie­le łączy go ze świę­tym Domi­ni­kiem. To nie­stru­dzo­ny apo­stoł, któ­ry prze­mie­rzał Euro­pę wzdłuż i wszerz zapusz­cza­jąc się tak­że dale­ko na Wschód (Kijów, Ruś). Mimo, iż ode­brał […]
Sierpień 16, 2018

Obozy dla młodzieży w USA

Czas waka­cyj­ny to czas obo­zów i wyjaz­dów. To czas, kie­dy dzie­ci i mło­dzież mają warun­ki do tego, by wię­cej cza­su poświę­cić na rela­cję z Bogiem i z dru­gim czło­wie­kiem. Sio­stry z naszej Pro­win­cji Ame­ry­kań­skiej mia­ły w tym roku […]
Sierpień 16, 2018

Obłóczyny

To już tra­dy­cja w naszym Zgro­ma­dze­niu, że w przed­dzień pierw­szej pro­fe­sji Sio­stry Postu­lant­ki przyj­mu­ją habit domi­ni­kań­ski. Dziś tak­że w klasz­to­rze w Bia­łej Niż­nej mia­ły miej­sce obłó­czy­ny. Sio­stry otrzy­ma­ły habit, bia­ły welon (noszo­ny […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej