Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Wrzesień 20, 2018

Pasja miłości

Pra­ca w przed­szko­lu to nie­zwy­kłe spo­tka­nie z dziec­kiem, dla któ­re­go naj­cen­niej­szą war­to­ścią jest miłość. Pra­cu­ję w przed­szko­lu dopie­ro 4 lata i jestem Bogu nie­zmier­nie wdzięcz­na za codzien­ną obec­ność wła­śnie tych, któ­rzy potra­fią być i kochać. Codzien­nie, […]
Wrzesień 18, 2018

Odpust na Zagórnej

Spie­szy­my, aby podzie­lić się z Wami naszy­mi mały­mi rado­ścia­mi. W minio­ny pią­tek, 14 wrze­śnia w naszym klasz­to­rze przy ul. Zagór­nej w War­sza­wie świę­to­wa­ły­śmy odpust w naszej kapli­cy. W tym roku obcho­dy Uro­czy­sto­ści Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża […]
Wrzesień 17, 2018

Młodzi konsekrowani — galeria zdjęć

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z III Kon­gre­su mło­dych osób kon­se­kro­wa­nych, któ­ry odbył się w Kra­ko­wie od 13 do 16 wrze­śnia.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej