Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Luty 21, 2019

Rekolekcje lectio divina dla grup formacyjnych

Wsłu­chi­wa­nie się w Sło­wo Boże jest pierw­szym warun­kiem kazno­dziej­stwa. Apo­stol­stwo wyra­sta z kon­tak­tu ze Sło­wem. Od pierw­szych lat poby­tu w Zgro­ma­dze­niu uczy­my się sma­ko­wać Pismo Świę­te, aby sta­ło się ono pierw­szą […]
Luty 20, 2019

Rocznica narodzin dla nieba bł. Julii

W 74 rocz­ni­cę męczeń­skiej śmier­ci bł. Julii Rodziń­skiej publi­ku­je­my frag­ment powie­ści “Wszyst­ko, co tutaj kocha­łam” s. Bene­dyk­ty Bau­mann OP. Całość książ­ki uka­że się nakła­dem wydaw­nic­twa Edy­cja Świę­te­go Paw­ła. Z […]
Luty 19, 2019

Niebawem czuwanie Jerycho

Marzec to mie­siąc, w któ­rym podej­mu­je­my sied­mio­do­bo­we czu­wa­nie Jery­cho w inten­cji beaty­fi­ka­cji naszej Mat­ki Zało­ży­ciel­ki. W tym roku, 18 mar­ca, obcho­dzić będzie­my 132 rocz­ni­cę jej śmier­ci. Zapra­sza­my do włą­cze­nia się w to modli­tew­ne woła­nie, któ­re […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej