Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Maj 19, 2018

Katechezy misyjne

Gdzie leży Kame­run? Jakie są miej­sco­we zwy­cza­je? W jakim języ­ku roz­ma­wia­ją ze sobą Kame­ruń­czy­cy? Jak się ubie­ra­ją? Co jedzą? To tyl­ko nie­któ­re pyta­nia, na któ­re odpo­wia­da­ją nasze Sio­stry pod­czas kate­chez misyj­nych […]
Maj 18, 2018

Teatralnie…

Wie­lo­krot­nie prze­ko­nu­je­my się o tym, że sztu­ka sta­no­wi szcze­gól­ną for­mę prze­ka­zu doty­ka­ją­cą głę­bi ser­ca. Jed­na histo­ria może być opo­wie­dzia­na na tak wie­le spo­so­bów. Nasze Sio­stry czę­sto dzie­lą się talen­ta­mi arty­stycz­ny­mi, […]
Maj 18, 2018

Sukces dzieci z Piotrkowa

W piotr­kow­skim przed­szko­lu i szko­le cią­gle coś się dzie­je. W ubie­głą nie­dzie­lę, 13 maja nasze dzie­ci wzię­ły udział w I Archi­die­ce­zjal­nym Prze­glą­dzie Pio­sen­ki Maryj­nej Cecy­lia­da – Tuszyn Las 2018. Cie­szy­my się ich […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej