Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Listopad 19, 2018

Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

Papie­ska Unia Misyj­na zapra­sza na Jasną Górę na sesję misjo­lo­gicz­ną i czu­wa­nie modli­tew­ne. Temat spo­tka­nia, któ­re odbę­dzie się w Czę­sto­cho­wie w dniach 1–2 grud­nia 2o18 roku brzmi: Moc­ni w Duchu przy Ser­cu Maryi. W wyda­rze­niu […]
Listopad 17, 2018

Misja Ngaoundere

Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu pre­zen­tu­ją­ce­go naszą kolej­ną pla­ców­kę misyj­ną Zgro­ma­dze­nia w Kame­ru­nie. Dom w Nga­oun­déré powstał 21 wrze­śnia 2004 r. i zwią­za­ny jest bez­po­śred­nio z posłu­gą w domu reko­lek­cyj­nym dla misjo­na­rzy. Słu­ży on jako przy­stań […]
Listopad 16, 2018

Podjąć decyzję

Pamię­tam kie­dy prze­bu­dził się mój umysł. Mię­dzy czwar­tą a pią­tą kla­są zaczę­łam rozu­mieć, o co cho­dzi w nauce, pla­no­wać. Zde­cy­do­wa­łam, jak będzie wyglą­da­ła moja przy­szłość. Pamię­tam też kie­dy obu­dzi­ła się moja dusza, było […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Liturgia GodzinZachwyca swoim pięknem i majestatem.
Nic dziwnego, bo tu niebo spotyka się z ziemią, głosy ludzi z głosami aniołów...


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej