Głosić na wszystkie sposoby

AKTUALNOŚCI

Marzec 22, 2018

Konkurs “Śladami Anioła Dobroci”

20 lute­go obcho­dzi­li­śmy 73 rocz­ni­cę męczeń­skiej śmier­ci bł. s. Julii Rodziń­skiej, nato­miast 16 mar­ca 119 rocz­ni­cę jej uro­dzin. W Nawo­jo­wej – rodzin­nej miej­sco­wo­ści naszej Bło­go­sła­wio­nej, szcze­gól­ną for­mą upa­mięt­nie­nia […]
Marzec 22, 2018

Spotkanie wolontariatu w Mielżynie

17 i 18 mar­ca 2018 roku w Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Miel­ży­nie odby­ło się spo­tka­nie for­ma­cyj­ne dla wolon­ta­riu­szy pod tytu­łem: „Grand Prix”. Pod­czas spo­tka­nia pró­bo­wa­li­śmy odkryć, co jest naj­więk­szą nagro­dą, […]
Marzec 22, 2018

Rekolekcje w Poznaniu

Wiel­ki Post powo­li zbli­ża się do koń­ca. Ostat­nie reko­lek­cje dla dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 26 w Pozna­niu wygło­si­ła w tym tygo­dniu s. Augu­sty­na razem z Justy­ną, Andrze­jem oraz Danie­lem z Bro­ni­sze­wic. Niech ten czas […]

NADCHODZĄCE WYDARZENIA


MÓWIĆ Z BOGIEM ALBO O BOGU

Nasza duchowość


Charyzmat DominikaZnamy go tylko z relacji świadków. Nie zostawił po sobie pism, a mimo to jego dzieło trwa od ponad 800 lat. Poznaj charyzmat DOMINIKA


Czytaj więcej

Matka KolumbaSpecyficzny odcień duchowosci dominikańskiej nadała w XIX wieku Sługa Boża, Matka Kolumba Białecka, Założycielka naszego Zgromadzenia...


Czytaj więcej

Błogosławiona Julia"Matka sierot", niezwykły pedagog, stała się świadkiem miłosierdzia w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Poznajcie Siostrę Julię.


Czytaj więcej

Po co wspólnota?Wyobraźcie sobie 20 kobiet w jednym miejscu... nie, to nie czyściec, to Wspólnota Zakonna. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak to działa?


Czytaj więcej
 

POWOŁANIE


Prawdą jest

Chrystus


i my w to weszłyśmy...


Czytaj więcej